Aleksandra Kaczyńska

neurologopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta karmienia, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, protetyk słuchu, terapeuta ręki, terapeuta taktylny


Ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, w tym Curso Castillo Morales RCM – w Cordobie (Argentyna) oraz całościowy, wieloetapowy kurs J.Brondo "Opieka i wsparcie dzieci urodzonych przedwcześnie" - Argentina (Cordoba). Od 2019 roku realizuje staż w Clinica y Maternidad del Sol na Oddziale Patologii Wcześniaka, gdzie ma możliwość praktyki w zakresie holistycznego wsparcia noworodka. Zafascynowana holistycznym podejściem do opieki nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi, łączy w swojej pracy koncepcje neurofizjologiczne z metodami samoregulacji i masażu. W związku z tym praktykowała chińskie techniki masażu, aby lepiej zrozumieć potrzeby pacjentów. Obecnie pracuje jako neurologopeda na Oddziale Gastrologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Z Centrum Terapeutym "Uniquecenter" związana od 8 lat i stale pozostaje częścią wielkiej, turnusowej rodziny.

W ramach swoje praktyki realizuje:

 • konsultacje neurologopedyczne dzieci w każdym wieku i każdym wyzwaniem,
 • terapię neurologopedyczną dzieci z wyzwaniami,
 • treningi karmienia dzieci z wyzwaniami, również te karmione są przez sondę nosowo-żołądkową, gastrostomię odżywczą,
 • ocenę funkcji ssania, wsparcie dziecka i rodziny w zakresie podjęcia aktywności,

Nasza Neurologpedka realizuje zabiegi elektrostymulacji w logopedii wykorzystując prądy typu EMS, TEN oraz aparat VITALSTIM.

Wykształecenie

 • 2011–2013 Sz­ko­ła Wyż­sza Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w War­sza­wie, kie­ru­nek: Neu­ro­lo­go­pe­dia
 • 2006–2011 Aka­de­mia Pe­da­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. Ma­rii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie, kie­ru­nek: Pe­da­go­gi­ka Spe­cjal­na, dwie spe­cjal­no­ści: Sur­do­pe­da­go­gi­ka, Te­ra­pia Pe­da­go­gicz­na, stu­dia 5-let­nie ma­gi­ster­skie
 • 2010–2011 Aka­de­mia Pe­da­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. Ma­rii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie, Po­dy­plo­mo­we Stu­dia Lo­go­pe­dii
 • 2007–2009 Ze­spół Me­dycz­nych Sz­kół Po­li­ce­al­nych, kie­ru­nek: Pro­te­ty­ka Słu­chu
 • 2003–2006 I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Pio­tra Skar­gi w Puł­tu­sku, pro­fil hu­ma­ni­stycz­ny

Doświadczenie zawodowe

 • od 2013 (pa­ździer­nik) Sz­ko­ła Wyż­sza Przy­mie­rza Ro­dzin w War­sza­wie. Wy­kła­dow­ca – „Sur­do­lo­go­pe­dii” oraz „Me­tod wspo­ma­ga­ją­cych ko­mu­ni­ka­cję osób nie­sły­szą­cy­ch” na Po­dy­plo­mo­wych Stu­diach Neu­ro­lo­go­pe­dii
 • od 2013 (maj) Współ­pra­ca z fir­mą szko­le­nio­wą „Co­gni­tu­s” or­ga­ni­zu­ją­cą szko­le­nia w za­kre­sie umie­jęt­no­ści mięk­kich tj. m.in. aser­tyw­ność, spo­so­by ra­dze­nia ze stre­sem i zło­ścią, bu­do­wa­nie po­czu­cia wła­snej war­to­ści, efek­tyw­na ko­mu­ni­ka­cja. Pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów dla osób ak­tyw­nie po­szu­ku­ją­cych pra­cy.
 • od 2013 (kwie­cień) Pro­wa­dze­nie au­tor­skich warsz­ta­tów z za­kre­su umie­jęt­no­ści wy­cho­waw­czych dla ro­dzi­ców dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną,au­ty­zmem i ADHD, bę­dą­cych pod opie­ką Ośrod­ka Po­mo­cy Spo­łecz­nej gmi­ny War­sza­wa­-Tar­gó­wek w ra­mach pro­jek­tu „Ak­tyw­ny Tar­gó­we­k”
 • od 2011 (gru­dzień) Sz­ko­ła Wyż­sza Przy­mie­rza Ro­dzin w War­sza­wie. Wy­kła­dow­ca – „Wcze­snej in­ter­wen­cji lo­go­pe­dycz­nej” i „Pro­fi­lak­ty­ki lo­go­pe­dycz­nej od no­wo­rod­ka” na Po­dy­plo­mo­wych Stu­diach Lo­go­pe­dii i Ko­mu­ni­ka­cji
 • od 2011 (sier­pień) Sa­mo­dziel­ny Ze­spół Pu­blicz­nych Za­kła­dów Opie­ki Zdro­wot­nej War­sza­wa­-Tar­gó­wek – Przy­chod­nia Re­ha­bi­li­ta­cyj­na przy ul. Bal­ko­no­wej 4 w War­sza­wie. Pra­ca na sta­no­wi­sku Lo­go­pe­dy­/Neu­ro­lo­go­pe­dy z dzieć­mi i mło­dzie­żą w wie­ku od 0 do 18 ro­ku ży­cia.
 • od 2011 (maj) Klub Ma­lu­cha „Baj­ko­wy Świa­t” – ul. Mo­dliń­ska, War­sza­wa. Pro­wa­dze­nie za­jęć lo­go­pe­dycz­nych z dzieć­mi w wie­ku od 12 mie­sią­ca do 5 ro­ku ży­cia.
 • 2011 (lu­ty­-czer­wiec) Prak­ty­ka lo­go­pe­dycz­na – dy­plo­mo­wa (50 godz.). Prze­pro­wa­dza­nie ba­da­nia lo­go­pe­dycz­ne­go oraz pro­wa­dze­nie uspraw­nia­nia dziec­ka z nie­do­kształ­ce­niem mo­wy z po­wo­du nie­do­słu­chu.
 • 2010 (sty­czeń)-2011 (czer­wiec) Dzia­łal­ność w Ko­le Nau­ko­wym Lo­go­pe­dii Aka­de­mii Pe­da­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. M. Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie.
 • 2011 (lu­ty­-ma­rzec) Prak­ty­ka pe­da­go­gicz­na w Ośrod­ku Sz­kol­no­-Wy­cho­waw­czym dla Sła­bo Sły­szą­cych i Nie­sły­szą­cych w Kiel­cach (na­ucza­nie w kla­sach wyż­szych) – 2 ty­go­dnie.
 • 2011 (sty­cze­ń-lu­ty) Prak­ty­ka pe­da­go­gicz­na w In­ter­na­cie In­sty­tu­tu Głu­cho­nie­wi­do­mych im. J. Fal­kow­skie­go w War­sza­wie – 2 ty­go­dnie.
 • 2011 (sty­czeń) Spe­cja­li­stycz­na prak­ty­ka lo­go­pe­dycz­na w Po­rad­ni „TOP” w War­sza­wie (50 godz.) Ho­spi­to­wa­nie oraz pro­wa­dze­nie za­jęć z oso­ba­mi ją­ka­ją­cy­mi się oraz z oso­ba­mi z nie­do­kształ­ce­niem mo­wy z po­wo­du nie­do­słu­chu.
 • 2010 (gru­dzień) Prak­ty­ka pe­da­go­gicz­na z za­kre­su Te­ra­pii Pe­da­go­gicz­nej w Sz­ko­le Pod­sta­wo­wej nr 273 im. Ba­ta­lio­nów „Gu­staw i Har­na­ś” w War­sza­wie – 3 ty­go­dnie.
 • 2010 (pa­ździer­nik) Prak­ty­ka lo­go­pe­dycz­na z za­kre­su dys­la­lii ob­wo­do­wej w ga­bi­ne­cie lo­go­pe­dycz­nym Sz­ko­ły Pod­sta­wo­wej w Ada­mo­wiź­nie (50 godz.). Ho­spi­to­wa­nie oraz pro­wa­dze­nie za­jęć z dzieć­mi w wie­ku szkol­nym.
 • 2010 (wrze­sień) Prak­ty­ka pe­da­go­gicz­na w Ze­spo­le Sz­kol­no­-Przedsz­kol­nym dla Dzie­ci Nie­sły­szą­cych i Sła­bo Sły­szą­cych w Ka­to­wi­cach (na­ucza­nie zin­te­gro­wa­ne) – 2 ty­go­dnie.
 • 2010 (maj) Pro­wa­dze­nie szko­le­nia dla lo­go­pe­dów z za­kre­su in­ter­pre­ta­cji wy­ni­ków ba­dań słu­chu w Po­rad­ni Psy­cho­lo­gicz­no­-Pe­da­go­gicz­nej nr 20 w War­sza­wie.
 • 2010 (lu­ty) Prak­ty­ka pe­da­go­gicz­na w Ze­spo­le Sz­kol­no­-Przedsz­kol­nym dla Dzie­ci Nie­sły­szą­cych i Sła­bo Sły­szą­cych w Ka­to­wi­cach (na­ucza­nie zin­te­gro­wa­ne) – 2 ty­go­dnie.
 • 2009 (pa­ździer­nik)-2010 (czer­wiec) Wo­lon­ta­riat w Pol­skiej Fun­da­cji Po­mo­cy Dzie­ciom Nie­do­sły­szą­cym „ECHO”.
 • 2009 (pa­ździer­nik)-2010 (czer­wiec) Wo­lon­ta­riat w To­wa­rzy­stwie Po­mo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym w War­sza­wie.
 • 2008 (lu­ty) Prak­ty­ka pe­da­go­gicz­na w In­ter­na­cie In­sty­tu­tu Głu­cho­nie­wi­do­mych im.J.Fal­kow­skie­go w War­sza­wie – 2 ty­go­dnie.
 • 2007 (lu­ty) Prak­ty­ka opie­kuń­czo­-wy­cho­waw­cza w księ­gar­ni dzie­cię­cej „Ba­det.pl”. Or­ga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie za­jęć li­te­rac­ko­-pla­stycz­nych z dzieć­mi w wie­ku 4–8 lat – 2 ty­go­dnie.