Turnus wyjazdowy

To turnusy trwające 5 dni i organizowane w rożnych miejscach w Polsce

Za­le­tą tych tur­nu­sów jest moż­li­wość przy­jaz­du na­szych te­ra­peu­tów w do­wol­ne miej­sce w kra­ju i za­gra­ni­cą.

Mi­ni tur­nu­sy wy­jaz­do­we ma­ją na ce­lu udo­stęp­nić na­szą te­ra­pię w miej­scu Pań­stwa za­miesz­ka­nia. Wy­star­czy, aby w tur­nu­sie wzię­ło udział min. 6 uczest­ni­ków.

Miasta, które już odwiedziliśmy

 • Bia­ła Po­dla­ska
 • Po­znań
 • Rze­szów
 • Dą­bro­wa Gór­ni­cza
 • Słupsk
 • Sz­cze­cin
 • Sz­klar­ska Po­rę­ba
 • Au­gu­stów
 • Bił­go­raj

Podczas takich turnusów możliwe są terapie

 • Tem­pra­na ®
 • Bow­tech ®
 • Do­tyk dla Zdro­wia
 • FDM
 • In­te­gra­cja Odru­chów Pry­mi­tyw­nych
 • To­uch and Th­ri­ve – zin­te­gro­wa­na te­ra­pia tak­tyl­na
 • Lo­go­pe­dia/neu­ro­lo­go­pe­dia
 • mi­kro­po­la­ry­za­cja wg prof. A She­lia­ki­na
 • Te­ra­pia rę­ki
 • QRI
 • Te­ra­pia Ma­nu­al­na
 • neu­ro­funk­cjo­nal­na re­ha­bi­li­ta­cja ru­cho­wa
 • re­flek­so­lo­gia
 • re­ha­bi­li­ta­cja w kom­bi­ne­zo­nach Spi­der­su­it
 • elek­tro­punk­tu­ra
 • dia­gno­sty­ka Ry­odo­ra­ku

Jeśli są Państwo zainteresowani turnusem

Wy­star­czy na­pi­sać do nas ma­il z miej­scem w ja­kim miał­by się od­być tur­nus, a my zaj­mie­my się wszyst­ki­mi for­mal­no­ścia­mi.

Przykładowa cena turnusu

20 zajęć = po 45 minut wszystkie zajęcia indywidualne dobierane do potrzeb pacjenta
= 5 dni = 2500 zł

 • za­kwa­te­ro­wa­nie te­ra­peu­tów
  roz­bi­te na ilość uczest­ni­ków