Turnus wyjazdowy

Dlaczego warto wybrać nasz turnus ?

 • Na­sze tur­nu­sy zor­ga­ni­zo­wa­ne są w bar­dzo ka­me­ral­nych gru­pach mak­sy­mal­nie do 12 dzie­ci. Dzię­ki cze­mu ja­kość ofe­ro­wa­nych te­ra­pii jest na naj­wyż­szym po­zio­mie.
 • Z ogrom­ną dba­ło­ścią i sta­ran­no­ścią przy­go­tu­je­my pro­gram tur­nu­sów. Tak by za­ję­cia ofe­ro­wa­ne na tur­nu­sach tra­fi­ły w po­trze­by każ­de­go uczest­ni­ka i przy­nio­sły efek­ty.
 • Te­ra­peu­ci współ­pra­cu­ją­cy z na­mi na tur­nu­sach po­sia­da­ją ogrom­ne do­świad­cze­nie w swo­jej pra­cy, są wy­kształ­ce­ni w za­kre­sie kil­ku tech­nik te­ra­peu­tycz­nych, tak by w ra­zie po­trze­by móc mo­dy­fi­ko­wać pro­gram i zna­leźć jak naj­bar­dziej do­pa­so­wa­ną me­to­dę do moż­li­wo­ści dziec­ka.
 • Pod­czas tur­nu­su te­ra­peu­ci od­by­wa­ją spo­tka­nia, na któ­rych pro­wa­dzo­na jest tzw. „bu­rza mó­zgó­w” od­no­śnie każ­de­go dziec­ka, co owo­cu­je jesz­cze bar­dziej pre­cy­zyj­nym po­dej­ściem te­ra­peu­tycz­nym.
 • Sta­ra­my się współ­pra­co­wać z te­ra­peu­ta­mi z za­gra­ni­cy i wpro­wa­dzać no­we me­to­dy pra­cy nie­spo­ty­ka­ne w Pol­sce, a po­wszech­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne za­gra­ni­cą np. Pa­do­van, Bo­wen, Tem­pra­na.
 • Wszyst­kie te­ra­pie są in­dy­wi­du­al­ne.
 • Przy­go­to­wu­je­my pro­gra­my do­mo­we, w opar­ciu, o któ­re mo­gą Pań­stwo kon­ty­nu­ować te­ra­pie w do­mu.
 • Nie ma­my ogra­ni­czeń wie­ko­wych.
 • Wszyst­kie za­ję­cia na tur­nu­sie tr­wa­ją 45 min.
 • Jest moż­li­wość zmniej­sze­nia lub zwięk­sze­nia za­jęć tak, aby pro­gram był jak naj­bar­dziej opty­mal­ny.

Turnusy wyjazdowe skierowane są do dzieci z następującymi wyzwaniami:

 • uszko­dze­nia CUN
 • nie­peł­no­spraw­ność ru­cho­wa i in­te­lek­tu­al­na
 • MPD
 • Au­tyzm
 • ze­spół Asper­ge­ra
 • ze­spo­ły ge­ne­tycz­ne m.in. Ze­spół Dow­n’a, Wol­fa­-Hir­schor­na, An­gel­ma­na, Ko­ci Krzyk, i in­ne
 • za­bu­rze­nia emo­cjo­nal­ne
 • opóź­nie­nia psy­cho­-ru­cho­we
 • dys­lek­cja, dys­prak­sja
 • epi­lep­sja

Zajęcia w ramach turnusów wyjazdowych:

 • Tem­pra­na®
 • To­uch and Th­ri­ve®
 • Do­tyk dla Zdro­wia
 • Neu­ro­lo­go­pe­dia
 • Me­to­da Bo­we­na – Bow­te­ch®
 • Pa­do­van
 • Lo­go­pe­dia
 • Za­ję­cia edu­ka­cyj­ne (wg róż­nych au­to­rów, m.in. Grusz­czyk – Kol­czyń­skiej i Zie­liń­skiej)
 • Oste­opa­tia
 • Mi­kro­po­la­ry­za­cja wg prof A. She­lia­ki­na ®
 • neu­ro­funk­cjo­nal­na re­ha­bi­li­ta­cja ( FLK)
 • Aqu­ate­ra­pia wg Hal­l­wick i Wat­su
 • re­ha­bi­li­ta­cja ru­cho­wa
 • PNF
 • Fel­den­kra­is
 • Fa­scial Di­stor­tion Mo­del – FDM®
 • NDT Bo­bath
 • In­te­gra­cja Sen­so­rycz­na
 • Te­ra­pia rę­ki
 • Zin­te­gro­wa­na Te­ra­pia Tak­tyl­na
 • Neu­ro­-o­dru­chy twa­rzy wg Lo­ne So­ren­sen,
 • To­ma­tis ®
 • Ko­rek­cja tka­nek mięk­kich krę­go­słu­pa
 • re­ha­bi­li­ta­cja w kom­bi­ne­zo­nach Spi­der­su­it
 • re­ha­bi­li­ta­cja w mo­bil­nym Ży­ro­sko­pie
 • Ry­odo­ra­ku – elek­tro­punk­tu­ra
 • Bań­ki

Poznań


Wszyst­kie za­ję­cia na tur­nu­sie tr­wa­ją 45 min.

Jest moż­li­wość zmniej­sze­nia lub zwięk­sze­nia za­jęć tak, aby pro­gram był jak naj­bar­dziej opty­mal­ny.

Najbliższe terminy

 • 14 - 20.07.2024
 • 03 - 09.11.2024