Turnusy stacjonarne

Dlaczego warto wybrać nasz turnus ?

 • Na­sze tur­nu­sy sta­cjo­nar­ne od­by­wa­ją się w ka­me­ral­nych wa­run­kach 4–6 dzie­ci.
 • Wszyst­kie te­ra­pie od­by­wa­ją się in­dy­wi­du­al­nie i są do­bie­ra­ne do po­trzeb i moż­li­wo­ści na­szych pa­cjen­tów.
 • W za­leż­no­ści od wie­ku, jak i ro­dza­ju scho­rze­nia do­bie­ra­my opty­mal­ny pro­gram, jak i czas te­ra­pii.
 • W po­bli­skim są­siedz­twie ist­nie­je moż­li­wość za­kwa­te­ro­wa­nia.
 • Dzię­ki ro­dzin­nej at­mos­fe­rze, od­da­nym te­ra­peu­tom i przy­ja­znym wnę­trzom, dzie­ci czu­ja się bar­dzo do­brze i szyb­ko na­wią­zu­ją re­la­cję z te­ra­peu­tą.
 • po­zo­sta­je­my do Pań­stwa dys­po­zy­cji rów­niez po tur­nu­sie, dzie­li­my sie na­szy­mi uwa­ga­mi z te­ra­peu­tai któ­rzy na co dzień wspól­pra­cu­ja z Pań­stwa dziec­kiem.

Turnusy stacjonarne skierowane są do dzieci z następującymi wyzwaniami:

 • uszko­dze­nia CUN
 • nie­peł­no­spraw­ność ru­cho­wa i in­te­lek­tu­al­na
 • MPD
 • Au­tyzm
 • ze­spół Asper­ge­ra
 • ze­spo­ły ge­ne­tycz­ne m.in. Ze­spół Dow­n’a, Wol­fa­-Hir­schor­na, An­gel­ma­na, Ko­ci Krzyk, Aper­ta, Wil­liam­sa i in­ne
 • za­bu­rze­nia emo­cjo­nal­ne
 • opóź­nie­nia psy­cho­-ru­cho­we
 • dys­lek­cja, dys­prak­sja
 • epi­lep­sja

Podczas turnusów stacjonarnych można skorzystać z następujących terapii:

 • Do­tyk dla Zdro­wia
 • Tem­pra­na
 • Bal­l-a­-vi­s-x
 • Lo­go­pe­dia
 • Neu­ro­lo­go­pe­dia
 • te­ra­pia z wy­ko­rzy­sta­niem For­bra­in®
 • Me­to­da Bo­we­na – Bow­tech®
 • Te­ra­pia rę­ki
 • To­uch and Th­ri­ve
 • Oste­opa­tia
 • Za­ję­cia edu­ka­cyj­ne
 • Zin­te­gro­wa­na te­ra­pia tak­tyl­na
 • re­ha­bi­li­ta­cja ru­cho­wa
 • PNF
 • FDM®
 • aku­pre­su­ra
 • Neu­ro­in­te­gra­cja
 • Te­ra­pia w kom­bi­ne­zo­nach Spi­der­su­it®
 • mi­kro­po­la­ry­za­cja wg prof A. She­lia­ki­na
 • To­ma­ti­s®
 • Shiat­su®
 • Gu­a-Sha
 • elek­tro­punk­tu­ra
 • Ry­odo­ra­ku
 • Ki­ne­sio­ta­ping
 • BAK – bio­aku­stycz­na ko­rek­cja mó­zgu

Możliwość wydłużenia turnusów do 6, 10, 14 dni – należy pamiętać, że weekend jest zawsze wolny od zajęć.

Na na­szych tur­nu­sach mo­gą Pań­stwo umó­wić się z przed­sta­wi­cie­lem Fir­my Ak­son w ce­lu do­bo­ru i przy­miar­ki sprzę­tu or­to­pe­dycz­ne­go.

W przy­pad­ku od­wo­ła­nia tur­nu­su w ter­mi­nie od 5–0 dni przed pla­now­nym tur­nu­sem opie­kun po­kry­wa kosz­ty 15% ce­ny tur­nu­su. W przy­pad­kach lo­so­wych i re­zy­gna­cji z tur­nu­su pod­czas je­go tr­wa­nia, opie­kun po­kry­wa kosz­ty za wy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia, plus 30% za nie­wy­ko­rzy­sta­ne za­ję­cia.

Turnusy profilowane

Przy­kła­do­we za­ję­cia:

Turnus pod kątem dzieci z MPD i uszkodzeniami ośrodków ruchowych

Czas tr­wa­nia: min. 5 dni

 • 1,5h re­ha­bi­li­ta­cja neu­ro­funk­cjo­nal­na ( FLK, PNF i wie­le in­nych)
 • lub 1,5 do 2,5 h re­ha­bi­li­ta­cji w kom­bi­ne­zo­nach Spi­der­su­it, The­ra­su­it
 • za­ję­cia z za­kre­su ko­rek­cji tka­nek mięk­kich; FDM, te­ra­pia ma­nu­al­na
 • za­ję­cia z za­kre­su świa­do­mo­ści ru­chu i cia­ła; Fel­den­kra­ise, Bo­wen
 • Bań­ki Ha­ci

Turnusy pod kątem neurologopedycznym / logopedycznym / sensorycznym

ukie­run­ko­wa­ne na dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi ze spek­trum au­ty­zmu, za­bu­rze­nia­mi sen­so­rycz­ny­mi, opóź­nie­nia­mi psy­cho­ru­cho­wy­mi

Czas tr­wa­nia: min. 5 dni

 • neu­ro­lo­go­pe­da­/lo­go­pe­da – 2 dzien­nie, pra­ca neu­ro­lo­go­pe­dycz­na, ma­saż neu­ro­lo­go­pe­dycz­ny, na­uka je­dze­nia i/lub pi­cia, sty­mu­la­cje le­wo­poł­ku­lo­we, ko­mu­ni­ka­cja al­ter­na­tyw­na AAC
 • neu­ro­re­flek­so­lo­gia twa­rzy, rąk i stóp
 • in­te­gra­cja sen­so­rycz­na

Dodatkowo:

 • Czas jak i ilość za­jęć do­sto­so­wa­ne in­dy­wi­du­al­nie do po­trzeb i wie­ku dziec­ka, in­dy­wi­du­ala­na wy­ce­na.
 • Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z te­ra­pii mi­kro­po­la­ry­za­cji wg pro­fe­so­ra She­lia­ki­na.
 • Wszyst­kie te­ra­pie in­dy­wi­du­al­ne.
 • Moż­li­wość za­kwa­te­ro­wa­nia.

Koszty

Tur­nu­sy wy­ce­nia­ne są in­dy­wi­du­al­nie w za­leż­no­ści od ilo­ści za­jęć, ro­dza­ju i cza­su tr­wa­nia, jest to su­ma cen in­dy­wi­du­la­nych za za­jęcia. Ce­ny do­stęp­ne w cen­ni­ku.

Lokalizacja

Uniquecenter Chudoby 77f, Białołęka Warszawa
Cen­trum po­ło­żo­ne jest w zie­lo­nej czę­ści dziel­ni­cy Bia­ło­łę­ka, z da­la od ha­ła­su i ru­chu ulicz­ne­go w od­le­gło­ści ok 2 km od Cen­trum Han­dlo­we­go Tar­gó­wek i Ikea Mar­ki.
Do­jazd au­to­bu­sem li­nii 527, 134,132,120.

Uniquecenter Krochmalna 56/5 - Śródmieście, Warszawa

Zakwaterowanie

Po­le­ca­my stro­nę AirBNB, wpi­su­jąc ul. Ostródz­ka, Głe­boc­ka, Skarb­ka z Gór, Zdziar­ska, znaj­dą Pań­stwo mo­zli­wo­ści za­kwa­te­ro­wa­nie w bli­skim są­siedz­twie Uni­qu­ecen­ter.

Lo­ka­li­za­cje spraw­dzo­ne przez ro­dzi­ców

Białołęka

 • ul. Wyspowa 1 : 55m2, 3 pokoje
 • ul. Kondratowicza 37 : 33m2, studio
 • ul. Kondratowicza 18 : 40m2, 2 pokoje
  Wszystkie mieszkania z garażami na terenie osiedla, ochroną, balkonem i wszelkimi udogodnieniami ( w pełni wyposażone, pościel i ręczniki w standardzie hotelowym ).

Włochy, ul. Budki Szczęśliwickie 37

 • 4 piętro, sofa rozkładana + łóżko 140 (składane do ściany w razie potrzeby), pralka, wanna, kuchnia, tv, netflix, internet. W budynku jest winda i miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
  Kontakt: +48 664 433 890

Najbliższe terminy

 • 04 - 08.12.2023
 • 11 - 15.12.2023
 • 18 - 22.12.2023
 • 02 - 05.01.2024
 • 08 - 12.01.2024
 • 15 - 19.01.2024
 • 22 - 26.01.2024
 • 29.01 - 02.02.2024
 • 05 - 09.02.2024
 • 12 - 16.02.2024