Regulamin


§1

 1. Uniquecenter świadczy zajęcia  terapeutyczne według aktualnej oferty dostepnych zajęć.
 2. Oferta dostępna jest na stronie internetowej www.uniquecenter.pl.
 3. Uniquecenter zastrzega sobie prawo do zamiany Oferty w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia.
 4. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie opiekuna (dalej 'Opiekuna') dziecka (dalej 'Dziecko').
 5. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla Dziecka, Opiekun ustala z Uniquecenter. W tym celu Opiekun zobowiązany jest do przekazania Uniquecenter wszelkich informacje dotyczących sytuacji zdrowotnej Dziecka, oraz do nie zatajania przed Uniquecenter jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję Uniquecenter, co do możliwości przeprowadzenia zajęć.

§2

 1. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.30 do 18.00,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Poza godzinami otwarcia centrum istnieje możliwość umówienia się na indywidualne godziny zajęć i przeprowadzenie wybranych zajęć terapeutycznych.
 3. Czas trwania zajęć uzależniony jest od ich rodzaju, przedział czasowy podany jest przy wykupieniu danych zajęć.
 4. Opiekun ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak nie później niż na dzień dni przed ich terminem. O planowanej nieobecności Opiekun może poinformować telefonicznie, sms lub osobiście. W przypadku rezygnacji z zajęć w dniu zajęć opiekun obciążany jest stawką 100% za zajęcia.
 5. Rezygnacja z zajęć dotyczących całych  turnusów stacjonarnych lub wyjazdowych jest normowana odrębna  umową.
 6. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku na każdych zajęciach wygodnego, dostosowanego do wieku i wymagań Dziecka ubrania. Opiekun niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju, ubranie Dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innego rodzaju materiałami. Opiekunowi ani Dziecku nie przysługują jakichkolwiek roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań Dziecka w trakcie zajęć.
 7. Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.
 8. W czasie zajęć opiekę nad Dzieckiem sprawuje Uniquecenter. W czasie przerw między poszczególnymi zajęciami opiekę nad Dzieckiem zobowiązany jest zapewnić Opiekun.
 9. Opłaty za zajęcia są dokonane każdorazowo gotówką za odbyte zajęcia lub przelewem na podstawie wystawionej faktury za cykl zajęć. Opiekun jest obciążany opłatą za przeprowadzone zajęcia stosownie do aktualnego cennika i Oferty.

 

Ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z RODO

Uprzejmie informujemy, że Uniquecenter Centrum Terapeutyczne z siedziba w Warszawie ul. Chudoby 77f, 03-287 NIP; 9671060011 (dalej: Centrum) przetwarza Państwa dane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO oraz z przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Terapeutyczne Uniquecenter.

2. Centrum przetwarza dane wrażliwe jedynie w zakresie prowadzonej działalności i w możliwie najbardziej ograniczonym zakresie.

3. Informujemy, że wszystkie dotychczas udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie.

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum jest konieczne do realizacji świadczonych usług terapeutycznych. W przypadku niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie utracimy możliwość świadczenia usług na Państwa rzecz.

5. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu wprowadzenia do naszej bazy pacjentów;
b) w celu umożliwienia świadczenia usług terapeutycznych;
c) w celu przesyłania informacji o działalności Centrum i oferowanych usługach;
d) w celu zapewnienia rozliczalności z obowiązków wynikających z RODO;
e) na podstawie dotychczas udzielonych wcześniej zgód.

6. Centrum nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.

7. Centrum przechowuje Państwa dane osobowe przez okres do 10 lat po ostatnim skorzystaniu z naszych usług, co uzasadnione jest koniecznością posiadania aktualnych danych osobowych w celu świadczenia usług terapeutycznych oraz w celu zapewnienia rozliczalności z obowiązków wynikających z RODO. Dane osobowe po upływie ww. okresu zostaną usunięte z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone.

8. Centrum umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Centrum informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

10. Centrum nie dokonuje profilowania danych osobowych na podstawie kryteriów związanych z właściwościami osób fizycznych.

11. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom jedynie z zachowaniem zasad poufności i w celu realizacji świadczonych usług terapeutycznych.

12. Centrum zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. W stosunku do plików komputerowych Centrum stosuje metody logowania się i haseł dostępu. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane znajdują się w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.