Polityka prywatności


§ 1
Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest UNIQUECENTER Olga Hawryluk, adres: ul. Stanisława Chudoby 77 F, 03-287 Warszawa (dalej:  „UNIQUECENTER").

§ 2
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Chętnie pomożemy Państwu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. W tej sprawie prosimy o napisanie wiadomości na adres e-mail: centrum.terapeutyczne(at)uniquecenter.pl .

§ 3
Skąd UNIQUECENTER pozyskuje dane osobowe

Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest uregulowane w ustawie z dnia 25 wrześnie 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.
Na podstawie przepisów ustawy wykonujemy w UNIQUECENTER świadczenia zdrowotne. Zgłaszając się do nas wyrażacie Państwo chęć skorzystania ze świadczeń i w tym celu:
- dobrowolnie przekazujecie nam swoje dane osobowe, także dane szczególnej kategorii, to jest dotyczące zdrowia oraz, zgodnie z powyższą ustawą,
- mamy prawo wglądu do Państwa dokumentacji medycznej oraz do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pełnej informacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

§ 4
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

1. Jako administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych, możecie Państwo je również sprostować, żądać usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2. Możecie także Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec UNIQUECENTER sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

3. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: centrum.terapeutyczne(at)uniquecenter.pl .

4. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
Konieczność podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże podanie danych osobowych (także szczególnej) kategorii jest konieczne, aby udzielić Państwu świadczeń zdrowotnych zgodnie z prowadzoną przez nas działalnością.

§ 6
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z zakresem naszej działalności, co oznacza, że UNIQUECENTER przetwarza dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:
A. W celu zarejestrowania Państwa na wizytę w UNIQUECENTER przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, e- mail, płeć, PESEL, dane dotyczące zdrowia.
Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta, co jest niezbędne do udzielenia świadczeń przez UNIQUECENTER.
B. W celu umożliwienia świadczenia usług związanych z rehabilitacją przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, numer telefonu, płeć, adres zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego oraz dane dotyczące zdrowia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta, który pozwala nam jako przedsiębiorcy przetwarzać dane osobowe konieczne do wykonania usług związanych z objęciem Państwa fachową i specjalistyczną opieką związaną z rehabilitacją oraz prowadzić dokumentację medyczną.
C. W celu umożliwienia nam wykonania naszych obowiązków, gdyż jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe .
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, który pozwala nam jako przedsiębiorcy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z np. wystawiać rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.
D. W celach marketingowych, np. poprzez informowanie Państwa o planowanych turnusach rehabilitacyjnych.
ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o Tobie. Celem takiego przetwarzania Twoich danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do Ciebie komunikatów do Twoich potrzeb.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam np. wysyłać do Państwa korespondencję.
E. W celu zapewnienia sobie rozliczalności, której wymaga od nas RODO, np. rejestru osób,które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail, ponieważ przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, oraz jeżeli zgłosicie Państw np. sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów informowania o usługach, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować naszych działań, ponieważ sobie tego nie życzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
F. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, IP, numer zlecenia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);
G. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do UNIQUECENTER. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem UNIQUECENTER realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);

§ 7
Odbiorcy danych osobowych

1. UNIQUECENTER dba o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości oferowanych usług, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy realizacji niektórych świadczeń, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom współpracującym z UNIQUECENTER w celu zapewnienia świadczenia najwyższej jakości usług na Państwa rzecz,
b) dostawcom usług zaopatrujących UNIQUECENTER w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na Państwa rzecz (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom wyrobów, np. aparatów słuchowych, firmom kurierskim i pocztowym,
c) podmiotom świadczącym usługi prawne na naszą rzecz - jedynie w zakresie, w jakim ewentualnie możecie Państwo wystąpić z roszczeniami wobec UNIQUECENTER.

2. Ponadto jest możliwe w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na UNIQUECENTER na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

§ 8
Pliki cookies

1. UNIQUECENTER, podobnie jak inne podmioty wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu osoby korzystającej z naszej strony internetowej. Pliki te mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google'a).

2. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie wyrażanie Państwo zgody na wykorzystywanie przez UNIQUECENTER tych plików, powinniście Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować korzystania z naszej strony internetowej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej.

3. W jakich celach strona internetowa UNIQUECENTER korzysta z plików cookies? Korzystamy z plików cookies w następujących celach:
A. Pliki „cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
B. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.
C. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
D. Pliki „cookies" pomagają też zapewnić sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.
E. Pliki „cookies" są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

4. Wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.

5. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

§ 9
Serwisy społecznościowe

1. Na stronie internetowej UNIQUECENTER posiada pixel Facebooka, który umożliwia polubienie fanpage'a UNIQUECENTER w tym serwisie podczas korzystania z witryny.

2. Korzystanie z funpage Fonetiki na serwisie Facebook wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fonetikę oraz Facebook'a.

§ 10
Strona internetowa UNIQUECENTER

Ze strony UNIQUECENTER możecie się Państwo za pomocą kliknięcia przeniesienie się do następujących stron, których , którego nie jesteśmy administratorem:
- http://inneswiaty.pl/;
- http://mikropolaryzacja.pl/pl/;
- https://abcterapeuty.pl/.

§ 11
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§ 12
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 13
Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych bez końca, a jedynie przez czas potrzebny do osiągnięcia oznaczonego celu. Po upływie tego czasu Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Jeśli aktualnie nie korzystacie Państwo z naszych usług, wtedy jedyną operacją jakiej dokonujemy na Państwa danych jest przechowywanie, co jest spowodowane koniecznością posiadania historii korzystania z naszych świadczeń oraz wynika z przepisów prawa, tj. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Jeżeli jesteście Państwo naszymi pacjentami, oznacza to, że dane osobowe w niej zawarte będziemy przechowywać zgodnie z ustawą wskazaną w punkcie 1, tj., maksymalnie przez 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono ostatniego świadczenia.

4. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz podatkowe przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji o działalności UNIQUECENTER i oferowanych usługach, przetwarzamy Państwa dane osobowe od chwili wyrażenia zgody do jej cofnięcia.

6. Ponadto w przypadku możliwości zgłoszenia ewentualnych roszczeń wobec UNIQUECENTER, przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu upływu terminu przedawnienia.

7. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.