Piotr Hawryluk

Współzałożyciel Uniquecenter

rehabilitant, terapeuta


Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami, które zdobył pracując w różnych miejscach na całym świecie. Piotr jest darzony ogromną sympatią przez swoich podopiecznych, nie tylko za cierpliwość i empatię, ale również za umiejętność budowania relacji opartej na zaufaniu, poczuciu bezpie czeństwa i wzajemnego szacunku.

Wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia:

 • AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO War­sza­wa Wydz. Re­ha­bi­li­ta­cji No­wo­cze­sne Me­to­dy Re­ha­bi­li­ta­cji Dzie­ci i Mło­dzie­ży
 • SHIATSU- Eu­ro­pe­an Shiat­su Scho­ol
 • Fa­scial Di­stor­tion Mo­del – FDM ®
 • BOWTECH Tom Bo­wen
 • TOUCH FOR HEALTH ( Do­tyk dla Zdro­wia) John Thie
 • TEMPRANA Lo­ne So­ren­sen
 • ODRUCHY PRYMITYWNE (In­te­gra­cja Odru­chów Nie­mow­lę­cych)
 • ODRUCHY TWARZY Lo­ne So­ren­sen
 • EFEKT MOZARTA Don Camp­bell
 • RHYTHMICAL MOVEMENT TECHNIQUES (Tech­ni­ki Ru­chu Ryt­micz­ne­go) Ha­rald Blo­om­berg
 • BRAIN GYM (Gim­na­sty­ka Mó­zgu) Paul De­ni­son
 • KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA Paul De­ni­son
 • Zin­te­grow­na te­ra­pia tak­tyl­na – au­tor­ski pro­gram
 • BUTERFLY TOUCH MASSAGE (Ma­saż mo­tyl­ko­wy) Eva Re­ich
 • PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE KOMBINEZONÓW SPIDERSUIT
 • Ry­odo­ra­ku – dia­gno­sty­ka i elektropunktura
 • Aplikatory wieloigłowe dr Lyapko

Zainteresowania i inspiracje

 • TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA (aku­pre­su­ra, od­ży­wia­nie, fi­lo­zo­fia)
 • BODY-MIND CENTERING® PROGRAMS Bon­nie Ba­in­brid­ge Co­hen
 • METODA FELDENKRAIS’A (Func­tio­nal In­te­gra­tion (FI), Awa­re­ness Th­ro­ugh Mo­ve­ment (ATM)) Mo­she Fel­den­kra­is
 • ODRUCHY PRYMITYWNE Be­atriz Pa­do­van, Glenn Do­man
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA Je­an Ary­es
 • ODRUCHY TWARZY Ca­stil­lo Mo­ra­les
 • JIN SHIN JYUTSU Ji­ro Mu­rai
 • SHIATSU To­ku­ji­ro Na­mi­ko­shi
 • POLARITY THERAPY Ran­dolph Sto­ne

Autor szkoleń

Neurorehabilitacja twarzoczaszki moduł I i II