Olga Obsznajczyk

neurologopeda, logopeda, terapeuta


Wykształcenie :

 • Ukończyła Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Kursy i szkolenia :

 • „Sz­ko­le­nie I stop­nia w za­kre­sie te­ra­pii in­te­gra­cji sen­so­rycz­nej.”
 • „Ana­to­mia, fi­zjo­lo­gia i pa­to­lo­gia słu­chu i rów­no­wa­gi u dzie­ci”.
 • „Dzie­cię­ca neu­ro­lo­go­pe­dia kli­nicz­na w świe­tle współ­cze­snej wie­dzy neu­ro­fi­zjo­lo­gicz­nej. Stra­te­gie po­stę­po­wa­nia dia­gno­stycz­no- te­ra­peu­tycz­ne­go w ob­sza­rze oral­nych funk­cji po­kar­mo­wych , mo­to­rycz­nych i sen­so­rycz­nych u dzie­ci z ob­cią­żo­nym wy­wia­dem neu­ro­lo­gicz­nym we­dług kon­cep­cji NDT- Bo­bath "
 • „Dzie­cię­ca neu­ro­lo­go­pe­dia kli­nicz­na w świe­tle współ­cze­snej wie­dzy neu­ro­fi­zjo­lo­gicz­nej. Stan­dar­dy dia­gno­sty­ki oraz te­ra­pii neu­ro­lo­go­pe­dycz­nej w za­kre­sie wcze­snych funk­cji oral­nych no­wo­rod­ków i nie­mow­lą­t”.
 • „Sty­mu­la­cja sys­te­mu tak­tyl­ne­go i jej wpływ na roz­wój psy­cho­ru­cho­wy dziec­ka”.
 • „Wcze­sna in­ter­wen­cja i wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dzie­ci z gru­py ry­zy­ka na pod­sta­wie neu­ro­ro­zwo­jo­wej kon­cep­cji, er­go­te­ra­pii w pe­dia­trii i in­te­gra­cji sen­so­rycz­ne­j”.
 • „Te­ra­pia sen­so­mo­to­rycz­na i ko­rek­ta dys­funk­cji ust­no- twa­rzo­wy­ch”.
 • „Sy­mul­ta­nicz­no – se­kwen­cyj­na na­uka czy­ta­nia” .
 • „Te­ra­pia rę­ki”
 • „Te­ra­pia rę­ki / II sto­pie­ń- szko­le­nie uzu­peł­nia­ją­ce dot. pra­cy z dziec­kiem z głęb­szą nie­peł­no­spraw­no­ścią”
 • „Pod­sta­wy te­ra­pii be­ha­wio­ral­nej w pra­cy z dziec­kiem ze spe­cjal­ny­mi po­trze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi”
 • „Te­oria i prak­ty­ka te­ra­pii psy­cho­mo­to­rycz­nej wg M. Pro­cus i M. Bloc­k”.
 • „Dia­gno­za i te­ra­pia dys­kal­ku­lii, spe­cy­ficz­nych trud­no­ści w na­uce ma­te­ma­ty­ki”
 • Komunikacja alternatywna
 • Elektrostymulacja podniebienia i języka