Jolanta Uchman

Le­karz pe­dia­tra, neo­na­to­log, le­karz ja­kich dziś się po­szu­ku­je pe­łen em­pa­tii i za­an­ga­żo­wa­nia, szu­ka­ją­cy przy­czyn a nie le­czą­cy ob­ja­wy. Współ­pra­cu­je z Uni­qu­ecen­ter pro­wa­dząc kon­sul­ta­cje le­kar­skie pa­cjen­tów oraz kwa­li­fi­ka­cje do mi­kro­po­la­ry­za­cji wg prof A. She­lia­ki­na ™.

Na co dzień pra­cu­je w Po­zna­niu w cen­trum me­dycz­nym Pa­na­cea.