Metoda Tomatisa

Twórcą metody jest Alfred Tomatis (1920-2001), oto­la­ryn­go­log i fo­nia­tra. Syn sław­ne­go śpie­wa­ka ope­ro­we­go Hum­ber­ta To­ma­ti­sa. Pra­co­wał ze śpie­wa­ka­mi ma­ją­cy­mi pro­blem z kon­tro­lą swo­je­go gło­su. Pro­wa­dził ba­da­nia dla Mi­ni­ster­stwa Pra­cy nad za­wo­do­wą głu­cho­tą pra­cow­ni­ków. Ba­dał re­la­cje mię­dzy słu­cha­niem a fo­na­cją. Au­tor 14 ksią­żek i wie­lu ar­ty­ku­łów.

Efekt Tomatisa

Me­to­da TOMATISA® jest tech­ni­ką dźwię­ko­wej sty­mu­la­cji sen­so­rycz­nej. Dź­więk jest prze­ka­zy­wa­ny z jed­nej stro­ny po­przez prze­wod­nic­two kost­ne, przy po­mo­cy wi­bra­cji wy­wie­ra­nej w gór­nej czę­ści czasz­ki, oraz z dru­giej stro­ny przez prze­wod­nic­two po­wietrz­ne, prze­cho­dząc przez ka­nał uszny. Ten dźwięk zo­stał uprzed­nio obro­bio­ny la­bo­ra­to­ryj­nie w ce­lu wy­wo­ła­nia Efek­tu TOMATISA® i tym sa­mym po­bu­dze­nia ucha we­wnętrz­ne­go za­rów­no na płasz­czyź­nie słu­cho­wej, jak i mo­to­rycz­nej. Dź­więk prze­cho­dząc pier­wot­nie przez bło­nę bę­ben­ko­wą, a na­stęp­nie po­przez prze­wod­nic­two kost­ne po­wo­du­je odru­cho­wą re­ak­cję na­pi­na­nia i roz­luź­nia­nia dwóch mię­śni zwa­nych mię­śniem strze­miącz­ko­wym i mię­śniem mło­tecz­ko­wym. Efekt ten zo­sta­je uzy­ska­ny po­przez po­dwój­nym me­cha­nizm kon­tra­stu per­cep­cji dźwię­ku (po­dwój­ne róż­ni­co­wa­nie brzmie­nia i si­ły) ma­ją­cy „za­sko­czy­ć” ucho.

Efekt To­ma­ti­sa moż­na pod­su­mo­wać w trzech pra­wach:

 • Głos za­wie­ra tyl­ko to co sły­szy ucho
 • Je­śli uszko­dzo­ne­mu uchu umoż­li­wi się pra­wi­dło­we sły­sze­nie utra­co­nych lub stłu­mio­nych czę­sto­tli­wo­ści na­tych­miast po­ja­wia­ją się one w gło­sie
 • Od­po­wied­nia sty­mu­la­cja słu­cho­wa spo­wo­du­je tr­wa­łą po­pra­wę zdol­no­ści słu­cha­nia i po­lep­sze­nie zdol­no­ści od­twa­rza­nia dźwię­ków

Me­to­da To­ma­ti­sa jest obec­na w 40 kra­jach na 5 kon­ty­nen­tach w 400 pry­wat­nych i pu­blicz­nych cen­trach.

Co to znaczy odpowiednia stymulacja?

Od­po­wied­nia sty­mu­la­cja to tre­ning słu­cho­wy, czy­li mi­kro­gim­na­sty­ka mię­śni ucha pro­wa­dzo­na przy od­po­wied­niej apa­ra­tu­rze: przy wy­ko­rzy­sta­niu elek­tro­nicz­ne­go ucha lub ma­łe­go prze­no­śne­go elek­tro­nicz­ne­go ucha So­li­sten.

Dlaczego ucho jest tak ważne dla naszego funkcjonowania?

Ucho dla czło­wie­ka peł­ni 3 pod­sta­wo­we funk­cje:

Funkcja równowagi

W uchu środ­ko­wym znaj­du­je się przed­sio­nek, któ­ry od­po­wia­da za po­sta­wę cia­ła, kon­tro­lę rów­no­wa­gi i wpły­wa na mię­śnie w na­szym or­ga­ni­zmie

Funkcja energetyzująca

Ucho ludz­kie moż­na po­rów­nać do dy­na­ma, któ­re do­star­cza ko­rze mó­zgo­wej ener­gii. Dź­więk do­bry ja­ko­ścio­wo wpły­wa na po­ziom ener­gii w mó­zgu.

Funkcja słuchania

Gdy ta funk­cja jest za­kłó­co­na oso­ba ma pro­ble­my z ana­li­zą, przy­sto­so­wa­niem się i la­te­ra­li­za­cją słu­cho­wą. Mo­że to pro­wa­dzić do pro­ble­mów z ro­zu­mie­niem mo­wy, szyb­ką męcz­li­wość, draż­li­wość i wy­co­fy­wa­nie się z kon­tak­tów w głąb sie­bie. Czas kon­cen­tra­cji i uwa­gi i zdol­no­ści za­pa­mię­ty­wa­nia są rów­nież po­gor­szo­ne.

Słyszenie a słuchanie

Fun­da­men­tem dla me­to­dy zro­zu­mie­nia me­to­dy To­ma­ti­sa jest zro­zu­mie­nie róż­ni­cy mię­dzy Sły­sze­niem a słu­cha­niem.

Słu­cha­nie to umie­jęt­ność uży­wa­nia wła­sne­go słu­chu

 • Ce­lo­wo i z uwa­gą
 • W spo­sób któ­ry jest ak­cep­to­wa­ny na po­zio­mie emo­cjo­nal­nym
 • Do na­uki i ko­mu­ni­ka­cji

Słu­chać to zna­czy:

 • Wy­bie­rać wia­do­mość dźwię­ko­wą spo­śród in­nych
 • Blo­ko­wa­nie dźwię­ków, któ­re są nie­istot­ne
 • Cią­głę do­pa­so­wa­nie tre­ści i for­my tej wia­do­mo­ści
 • Na­tych­mia­sto­wą oce­nę wy­ni­ków tej kon­tro­li

Na czym polega terapia?

Te­ra­pia po­le­ga na mi­kro­gim­na­sty­ce mię­śni ucha. Tre­ning słu­cho­wy od­by­wa się dro­ga kost­ną i po­wietrz­ną, przy wy­ko­rzy­sta­niu od­po­wied­niej apa­ra­tu­ry (elek­tor­ni­cze ucho lub So­li­sten). Te­ra­pia od­by­wa się w kil­ku eta­pach. Pro­gram tre­nin­gu jest in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wy­wa­ny do po­trzeb pa­cjen­ta, dla­te­go nie moż­na z gó­ry okre­ślić z ilu eta­pów bę­dzie skła­dać się te­ra­pia. Że­by osią­gnąć tr­wa­ły efekt na­le­ży jed­nak od­być co naj­mniej 3 eta­py tre­nin­gu słu­cho­we­go.

I etap to etap pod­sta­wo­wy, uni­wer­sal­ny i nie­in­wa­zyj­ny, wdra­ża on ucho do wła­ści­wej pra­cy i tr­wa od 12–15 dni, w za­le­zno­ści od scho­rze­nia i pro­ble­mów dziec­ka oraz wie­ku , ocza­sie i dłu­go­ści se­sji de­cy­du­je te­ra­peu­ta.

Ko­lej­ny etap ma miej­sce po prze­rwie, któ­ra tr­wa od 4–6 ty­go­dni. Wów­czas pro­gram jest już zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ny i ukie­run­ko­wa­ny na kon­kret­ne pro­ble­my.

Trze­ci etap ma miej­sce rów­nież po upły­nię­ciu 4 do 8 ty­go­dni od eta­pu dru­gie­go. Dru­gi i trze­ci etap w za­leż­no­ści od stop­nia po­trzeb pa­cjen­ta mo­że tr­wać od 15 do 30 go­dzin.

Jed­nak na­le­ży mieć świa­do­mość, iż tre­ning słu­cho­wy me­to­dą To­ma­ti­sa jest do­sto­so­wy­wa­ny za­wsze do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb pa­cjen­ta eta­pów tre­nin­gu mo­że być rów­nież wię­cej (np. w przy­pad­ku pa­cjen­tów ze spek­trum au­ty­zmu cza­sa­mi trze­ba zro­bić na­wet 6 eta­pów w cią­gu jed­ne­go ro­ku by uzy­skać tr­wa­ły i za­do­wa­la­ją­cy efekt, ale oczy­wi­ście je­śli po­pra­wa na­stę­pu­je wcze­śniej to z ra­do­ścią koń­czy­my tre­nin­gi i cie­szy­my się z suk­ce­su).

Pa­cjen­ci jed­nak, któ­rzy chcą od­by­wać tre­ning słu­cho­wy me­to­dą To­ma­ti­sa w na­szym cen­trum mu­szą wie­dzieć, że po­nie­waż pra­cu­je­my we­dług mię­dzy­na­ro­do­wych stan­dar­dów, uwa­ża­my, że trzy eta­py to ko­niecz­ne mi­ni­mum dla sku­tecz­no­ści te­ra­pii.

Pra­cu­je­my na prze­no­śnym sprzę­cie So­li­sten by To­ma­tis – któ­ry jest wy­po­ży­cza­ny do do­mu pa­cjen­ta. Sa na nim umiesz­czo­ne pro­gra­my do od­słu­chu.

Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie to­ma­tis.com

Co jest po­trzeb­ne by uzyskać terapeutyczny efekt?

 • Tzw. Elek­tro­nicz­ne ucho
 • Spe­cja­li­stycz­ne słu­chaw­ki przez któ­re moż­na sty­mu­lo­wać słu­cha­nie za­rów­no dro­gą kost­ną jak i po­wietrz­ną
 • Rze­tel­ny te­ra­peu­ta

Obszary zastosowania metody

 • Po­lep­sze­nie kon­cen­tra­cji uwa­gi i sku­pie­nia się nad za­da­niem
 • Po­lep­sze­nie zdol­no­ści ucze­nia się
 • Do­stęp do i po­lep­sze­nie zdol­no­ści mó­wie­nia
 • Po­lep­sze­nie roz­róż­nia­nia kie­run­ków
 • Po­lep­sze­nie ko­or­dy­na­cji wzro­ko­wo­-ru­cho­wej, rów­no­wa­gi i po­czu­ciu wła­sne­go cia­ła w prze­strze­ni
 • Zwięk­sze­nie pew­no­ści sie­bie i po­czu­cia wła­snej war­to­ści
 • Wy­ci­sze­nie
 • Wzbo­ga­ce­nie ję­zy­ka
 • Sty­mu­la­cja wy­obraź­ni
 • Wzmoc­nie­nie mo­ty­wa­cji we­wnętrz­nej
 • Po­lep­sze­nie zdol­no­ści ko­mu­ni­ka­cji
 • Po­lep­sze­nie zdol­no­ści kon­tro­li wła­snych emo­cji
 • Przy­spie­sze­nie zdol­no­ści asy­mi­la­cji ję­zy­ka ob­ce­go w szcze­gól­no­ści ak­cen­tu i ryt­mu

Me­to­da Al­fre­da To­ma­ti­sa jest skie­ro­wa­na za­rów­no do dzie­ci jak i dla do­ro­słych

War­to do­dać, że z me­to­dy tej ko­rzy­sta­ły tak­że zna­ne oso­bi­sto­ści za­wo­do­wo ope­ru­ją­ce gło­sem np. Ma­ria Cal­las, Ro­ma Sch­ne­ider czy Ge­rard De­par­dieu.

Z powodzeniem można ją stosować u:

 • Osób z za­bu­rze­nia­mi kon­cen­tra­cji uwa­gi
 • Osób dys­lek­tycz­nych
 • Osób z za­bu­rze­nia­mi ze spek­trum au­ty­zmu
 • Osób z za­bu­rze­nia­mi afek­tyw­ny­mi i emo­cjo­nal­ny­mi
 • Osób ją­ka­ją­cych się
 • Osób ze spe­cjal­ny­mi po­trze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi
 • Ko­biet w cią­ży
 • Osób le­żą­cych i nie­peł­no­spraw­nych ru­cho­wo ce­lem do­sty­mu­lo­wa­nia przed­sion­ka dro­gą słu­cho­wą
 • Ak­to­rów ce­lem zwięk­sze­nia kon­tro­li nad wła­snym gło­sem
 • Osób ma­ją­cych kło­po­ty z ar­ty­ku­la­cją i wy­ra­zi­sto­ścią mo­wy

Badania dowodzące skuteczności metody można znaleźć na stronie
www.tomatisassociation.org