Terapia Ręki

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji

  • Pod­no­sze­nie, dźwi­ga­nie, uno­sze­nie
  • Pi­sa­nie
  • Ch­wyt
  • Zmysł do­ty­ku i wie­le in­nych

Ta sze­ro­ka spe­cja­li­za­cja koń­czyn spra­wia, że to w głów­nej mie­rze ich spraw­ność de­cy­du­je o po­zio­mie funk­cjo­no­wa­nia każ­de­go czło­wie­ka. Ro­zwój ko­ry mó­zgo­wej czy­ni na­sze rę­ce i dło­nie czymś nie­zwy­kle wy­jąt­ko­wym i fa­scy­nu­ją­cym. Dzię­ki nie­mu je­ste­śmy w sta­nie za­po­cząt­ko­wać ruch, kon­tro­lo­wać je­go tr­wa­nie oraz płyn­nie go za­koń­czyć. Ob­szar ko­ry mó­zgo­wej od­po­wie­dzial­ny za ru­chy ca­łej koń­czy­ny gór­nej, a szcze­gól­nie dło­ni, kciu­ka i pal­ców, zaj­mu­je zdu­mie­wa­ją­co du­żą po­wierzch­nię w sto­sun­ku do in­nych czę­ści cia­ła.

To wska­zu­je do­bit­nie na ogrom­ne zna­cze­nie funk­cjo­nal­ne rę­ki w na­szym ży­ciu co­dzien­nym.

Na czym polega terapia

  • na wzmoc­nie­niu si­ły mię­śnio­wej ca­łej koń­czy­ny gór­nej
  • wy­kształ­ce­niu sche­mat po­szcze­gól­nych faz odru­chu chwyt­ne­go
  • po­pra­wie od­bie­ra­nia bodź­ców sen­so­rycz­nych
  • ćwi­cze­niu mo­to­ry­ki pre­cy­zyj­nej (ma­łej mo­to­ry­ki)
  • sty­mu­acji re­cep­to­rów od­po­wie­dzia­nych za wszyst­kie na­rzą­dy cia­ła czło­wie­ka

Nie­wie­le osób wie, jak waż­na jest spraw­ność rąk w roz­wo­ju mo­wy.

Sty­mu­la­cja dło­ni po­bu­dza bezpo­śred­nio ośro­dek w mó­zgu od­po­wie­dzial­ny za dło­nie, a po­śred­nio ośro­dek ru­cho­wy mo­wy. Wy­ni­ka z te­go, że war­to pra­co­wać nad czu­ciem i spraw­no­ścią rąk w sy­tu­acji kie­dy wy­stę­pu­ją pro­ble­my z mo­wą u dzie­ci.