Temprana®

Metoda Lone Sorensen

Wspie­ra­my swo­ją pra­cą po­szu­ku­jąc no­wych me­tod, któ­re w po­łą­cze­niu z In­te­gra­cją Odru­chów, da­dzą lep­sze efek­ty te­ra­pii, tak jest m.in. z Tem­pra­ną.

Tem­pra­na zo­sta­ła opra­co­wa­na przez Lo­ne So­ren­sen po wie­lu la­tach pra­cy z dzieć­mi ze spe­cjal­ny­mi wy­zwa­nia­mi. Tem­pra­na łą­czy w so­bie wy­ko­rzy­sta­nie re­flek­so­lo­gii twa­rzy, neu­ro­-re­flek­so­lo­gii stóp i rą­ki jej za­da­niem jest po­pra­wiać zdro­wie fi­zycz­ne, umy­sło­we i emo­cjo­nal­ne.

Czym jest Temprana

Tem­pra­na zo­sta­ła stwo­rzo­na i opra­co­wa­na przez Lo­ne So­ren­sen w opar­ciu o dłu­go­let­nią pra­ce z dzieć­mi z wy­zwa­nia­mi. Tem­pra­na jest po­łą­cze­niem neu­ro – re­flek­so­lo­gii twa­rzy, neu­ro-re­flek­so­lo­gii sto­py, re­flek­so­lo­gii dło­ni i sty­mu­la­cji mię­śnio­wej by po­pra­wić fi­zycz­ne, psy­chicz­ne i emo­cjo­nal­ne funk­cje dzie­ci i do­ro­słych z wy­zwa­nia­mi.

Tem­pra­na ba­zu­je na sty­mu­la­cji stref po­ło­żo­nych
na twa­rzy, dło­niach i sto­pach,
aby od­dzia­ły­wać na cen­tral­ny układ ner­wo­wy.

Tem­pra­na to coś wię­cej niż tra­dy­cyj­na re­flek­so­lo­gia łą­czy w so­bie tech­ni­ki wscho­du po­cho­dzą­ce ze sta­ro­żyt­nych Chin, Wiet­na­mu, jak rów­nież In­dian z po­łu­dnio­wej Ame­ry­ki.

W opar­ciu o dłu­go­let­nie i bo­ga­te do­świad­cze­nie Lo­ne So­ren­sen, Tem­pra­na jest jed­ną z naj­bar­dziej in­no­wa­cyj­nych me­tod neu­ro­-re­flek­so­lo­gii na świe­cie.

Do kogo skierowana jest terapia

  • oso­by z uszko­dze­nia­mi CUN
  • ze­spo­ły ge­ne­tycz­ne
  • pro­ble­my szkol­ne
  • cho­ro­by no­wo­two­ro­we
  • zbu­rze­nia wzro­ku i słu­chu

Terapia

Te­ra­pia sku­pia się na usta­le­niu przy­czy­ny za­bu­rzeń, (okre­sle­niu uszko­dzeń), pod­czas dia­gno­zy zo­sta­je opra­co­wa­na in­dy­wi­du­al­na ma­pa i pro­gram dla każ­de­go pa­cjen­ta.Pro­gram sty­mu­lu­je wszyst­kie ob­sza­ry mó­zgu, wszyst­kie zmy­sły.

Te­ra­pia Tem­pra­na ska­ła­da się z 7 pod­sta­wo­wych kro­ków plus do­dat­ko­wo wy­bie­ra się na­rzę­dzia do pra­cy z 14 do­dat­ko­wych pro­gra­mów te­ra­peu­tycz­nych.

Każ­dy pa­cjent jest in­ny i dia­gno­za po­zwa­la na pre­cy­zyj­ne okre­sle­nie „ko­lo­ru”(spe­cjal­nie opra­co­wa­ny sys­tem po­ka­zu­ją­cy ma­pę or­ga­nów, dzię­ki te­mu wie­my, któ­ra część mó­zgu jest przy­po­rząd­ko­wa­na da­nej stre­fie) i mo­że­my zbu­do­wać bar­dzo pre­cy­zyj­ny in­dy­wi­du­al­ny pro­gram te­ra­pii.

Podczas terapii pracujemy m.in. z:

  • pra­ca z wy­bra­nym or­ga­nem
  • sty­mu­la­cja ko­ry mó­zgo­wej i wszyst­kich zmy­słów
  • sty­mu­la­cja ca­łe­go or­ga­ni­zmu ,mię­snie, ścię­gna
  • ak­ty­wa­cja ukła­du lim­fa­tycz­ne­go, rów­no­wa­ga or­ga­nów
  • rów­no­wa­że­nie obu pół­kul mó­zgo­wych