Neurologopedia, Logopedia

 • dia­gno­za i te­ra­pia lo­go­pe­dycz­na i neu­ro­lo­go­pe­dycz­na
 • pro­fi­lak­ty­ka lo­go­pe­dycz­na, neu­ro­lo­go­pe­dycz­na
 • na­uka pra­wi­dło­we­go kar­mie­nia
 • wcze­sna sty­mu­la­cja roz­wo­ju mo­wy
 • wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju mo­wy w róż­nych jej opóź­nie­niach
 • ko­rek­cja wad wy­mo­wy:
  • syg­ma­tyzm – nie­pra­wi­dło­wa re­ali­za­cja gło­sek den­ta­li­zo­wa­nych (ś, ź, ć, dź ; s, z, c, dz ; sz, ż, cz, dż );
  • ro­ta­cyzm – nie­pra­wi­dło­wa re­ali­za­cja gło­ski r ;
  • wy­mo­wa bez­dź­więcz­na
  • eli­zja lub de­for­ma­cja gło­sek tyl­no­ję­zy­ko­wych (k, g, h)
  • in­ne od­chy­le­nia
 • re­ha­bi­li­ta­cja neu­ro­lo­go­pe­dycz­na osób z roz­sz­cze­pem podnie­bie­nia
 • pra­ca z oso­ba­mi po­sia­da­ją­cy­mi spe­cy­ficz­ne trud­no­ści w czy­ta­niu i pi­sa­niu (dys­lek­sja, dys­gra­fia , dy­sor­to­gra­fia)
 • ćwi­cze­nia wspo­ma­ga­ją­ce dla dzie­ci z trud­no­ścia­mi w ucze­niu się ma­te­ma­ty­ki
 • te­ra­pia ją­ka­nia
 • re­ha­bi­li­ta­cja lo­go­pe­dycz­na dzie­ci z mó­zgo­wym po­ra­że­niem dzie­cię­cym
 • na­ucza­nie mo­wy w przy­pad­ku jej bra­ku bądź utra­ty (afa­zja)
 • sty­mu­la­cja roz­wo­ju mo­wy u osób z pro­ble­ma­mi słu­cho­wy­mi
 • roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych dzie­ci au­ty­stycz­nych
 • pra­ca z za­bu­rze­nia­mi mo­wy u dzie­ci upo­śle­dzo­nych umy­sło­wo
 • re­ha­bi­li­ta­cja lo­go­pe­dycz­na dzie­ci z ze­spo­łem Dow­na
 • usłu­gi z za­kre­su lo­go­pe­dii ar­ty­stycz­nej (ćwi­cze­nia od­de­cho­we, dyk­cyj­ne, emi­syj­ne)

Lo­go­pe­dia i sty­mu­la­cja le­wo­-pół­ku­lo­wa w opar­ciu o me­to­dę kra­kow­ska;

 • Pro­gra­mo­wa­nie ję­zy­ka dla dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi ko­mu­ni­ka­cji (nie­sły­szą­cych, au­ty­stycz­nych, z afa­zją).
 • Sy­mul­ta­nicz­no­-se­kwen­cyj­na na­uka czy­ta­nia ®.
 • Sty­mu­la­cja me­cha­ni­zmów le­wo­-pół­ku­lo­wych.
  Bu­do­wa­nie sys­te­mu ję­zy­ko­we­go dzie­ci z opóź­nio­nym roz­wo­jem mo­wy i ala­lią (SLI).
  Te­ra­pia neu­ro­bio­lo­gicz­na.