Mikropolaryzacja wg prof A. Sheliakina™

Mi­kro­po­la­ry­za­cja mó­zgu bę­dą­ca prze­zczasz­ko­wą sty­mu­la­cją prą­dem sta­łym jest obie­cu­ją­cą tech­ni­ką nie­in­wa­zyj­ne­go, bez­piecz­ne­go i bez­bo­le­sne­go sty­mu­lo­wa­nia mó­zgu, któ­ra ma za­sto­so­wa­nie w neu­ro­re­ha­bi­li­ta­cji.

MPCZ (mikropolaryzacja przezczaszkowa) pozwala na działanie w sposób ukierunkowany nie tylko na struktury korowe, znajdujące się w przestrzeni elektrodowej, ale również przez system połączeń eferentnych i transsynaptycznych wpływa na stan głęboko leżących struktur.

Mikropolaryzacja może być stosowana jako samodzielna metoda leczenia lub jako zabieg optymalizujący w kompleksowym leczeniu różnorodnych chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych. MPCZ umożliwia poprawę lub przywrócenie funkcji ruchowych, psychicznych, mowy, zatrzymanie hiperkinezy czy napadów padaczkowych.

Ukierunkowanie działania uzyskuje się dzięki użyciu elektrod (łączących w sobie parametry prądu stałego; oczywiście są one znacznie mniejsze niż tradycyjnie stosowane w fizjoterapii i nie przekraczają 1 mA) o małej powierzchni, umiejscowionych na odpowiednich strefach mózgu.

Wybór stref oddziaływania określa się na podstawie charakteru patologii, celu leczenia, funkcjonalnych i neuroanatomicznych cech szczególnych pól korowych. Programy są dobierane do potrzeb dzieci, na podstawie badań, wywiadu, konsultacji.

Więcej informacji na:

STRONA
FB