Terapia w kombinezonach "Spidersuit"

Czym jest SpiderSuit?

Do­świad­cze­nie i ob­ser­wa­cje w re­ha­bi­li­ta­cji dzie­ci z wy­ko­rzy­sta­niem kom­bi­ne­zo­nu The­ra­Su­it skło­ni­ło ze­spół re­ha­bi­li­tan­tów do stwo­rze­nia urzą­dze­nia o na­zwie – Spi­de­rSu­it, któ­re nie tyl­ko w swo­jej kon­struk­cji ni­we­lu­je błę­dy tech­no­lo­gicz­ne, ale przede wszyst­kim da­je jesz­cze więk­sze moż­li­wo­ści te­ra­peu­tycz­ne.

Spi­de­rSu­it – jest mięk­ką dy­na­micz­ną or­te­zą, któ­ra da­je ogrom­ne moż­li­wo­ści w uspraw­nia­niu pa­cjen­tów z de­fi­cy­ta­mi w na­rzą­dzie ru­chu, jak rów­nież w scho­rze­niach CUN.
Spi­de­rSu­it – nie jest me­to­dą re­ha­bi­li­ta­cyj­ną jest za­tem na­rzę­dziem, któ­re umie­jęt­nie wy­ko­rzy­sta­ne wraz z za­sto­so­wa­niem in­ten­syw­ne­go pro­gra­mu re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go znacz­nie przy­spie­sza pro­gres pa­cjen­ta.

Sam kom­bi­ne­zon Spi­de­rSu­it jest le­piej wy­pro­fi­lo­wa­ny. Do mi­ni­mum zni­we­lo­wa­no pro­blem otarć i nie­przy­jem­nych uci­sków, za­uwa­ża­nych w trak­cie pra­cy z po­przed­nią wer­sją ko­stiu­mu. Ka­mi­zel­ka ma szer­szy de­kolt, jest za­kła­da­na od gó­ry, co czy­ni ją sta­bil­niej­szą. Do­dat­ko­wo bocz­ne rze­py wzmoc­nio­ne są klam­ra­mi. Spo­den­ki są wy­dłu­żo­ne, za­opa­trzo­ne w rze­py oraz klam­ry unie­moż­li­wia­ją­ce nie­kon­tro­lo­wa­ne roz­pię­cie ich pod­czas ćwi­czeń. Na­ko­lan­ni­ki są dłuż­sze i szer­sze, dzię­ki cze­mu le­piej speł­nia­ją swo­ją funk­cję. Or­te­za na koń­czy­nę gór­ną mo­co­wa­na jest rów­nież za po­mo­cą rze­pów.

Jak wspo­mnia­no wcze­śniej, Spi­de­rSu­it wzbo­ga­co­ny jest o ele­ment słu­żą­cy w pra­cy z pa­cjen­tem, po­pra­wie funk­cji je­go koń­czyny gór­nej. Or­te­za obej­mu­je ca­łą koń­czynę (od oko­li­cy pa­chy do koń­ca po­licz­ków). Dzię­ki te­mu moż­na pra­co­wać prak­tycz­nie nad każ­dą, utra­co­ną funk­cją. Osią­ga­nie od­po­wied­nich efek­tów zwią­za­ne jest z za­mon­to­wa­nym na po­wierzch­ni or­te­zy sys­te­mem ha­czy­ków, do któ­re­go do­cze­pia­ne są, od­po­wied­ni na­prę­żo­ne gu­my. Da­je to ocze­ki­wa­ny efekt, za­rów­no w pra­cy nad funk­cją ra­mie­nia, przedra­mie­nia, jak i sa­mej rę­ki. Sku­pia­jąc się na dło­ni, sto­su­je się spe­cjal­nie wy­pro­fi­lo­wa­ną for­mę usztyw­nia­ją­cą ma­te­riał or­te­zy, dzię­ki cze­mu ćwi­cze­nia sta­ją się bar­dziej kom­for­to­we, a przede wszyst­kim efek­tyw­ne. Za­sto­so­wa­nie or­te­zy na koń­czynę gór­ną da­je po­zy­tyw­ne skut­ki w pra­cy z oso­ba­mi cier­pią­cy­mi na scho­rze­nia ukła­du ner­wo­we­go (MPDz, uda­ry, ura­zy mó­zgu, itp.), ale rów­nież wśród pa­cjen­tów po prze­by­tych ura­zach koń­czyn gór­nych (stłu­cze­nia, zła­ma­nia, itp.)

Dzię­ki swej kon­struk­cji po­zwa­la to
na wpro­wa­dze­nie czę­ści pro­gra­mu „te­ra­pii rę­ki”
w trak­cie tr­wa­nia za­jęć ogól­no­ro­zwo­jo­wych.

Do­dat­ko­we za­sto­so­wa­nie sze­re­gu udo­god­nień zwią­za­nych z po­pra­wą er­go­no­mii oraz kom­for­tu pra­cy pa­cjen­tów w kom­bi­ne­zonie Spi­de­rSu­it.Dzię­ki tym roz­wią­za­niom, kom­bi­ne­zon moż­na uży­wać, stan­dar­do­wo ja­ko ca­ło­ści (cza­pecz­ka, ka­mi­zel­ka, spoden­ki, na­ko­lan­ni­ki, or­te­zy koń­czy­ny gór­nej, bu­ty) łą­cząc go ela­stycz­ny­mi gum­ka­mi, lub każ­dy z ww. ele­men­tów za­sto­so­wać moż­na z osob­na. To du­że uła­twie­nie dla te­ra­peu­tów, po­nie­waż z ra­cji kon­struk­cji Spi­de­rSu­it, po­szcze­gól­ne czę­ści ko­stiu­mu moż­na wy­ko­rzy­sty­wać ja­ko odręb­ne na­rzę­dzia pra­cy. U osób po zła­ma­niach, za­ni­kach mię­śnio­wych, w ce­lu od­bu­do­wy ma­sy i si­ły mię­śnio­wej, moż­na użyć na przy­kład tyl­ko sa­me­go na­ko­lan­ni­ka.

Ko­lej­ną zmia­ną wy­róż­nia­ją­cą Spi­de­rSu­it jest za­sto­so­wa­nie sys­te­mu me­ta­lo­wych oczek, któ­re wy­ko­rzy­stu­je się w pra­cy z pa­cjen­tem min. w UGUL’u, a tak­że w „pa­ją­ku”. Sa­mo umiej­sco­wie­nie sta­lo­wych kó­łek po­zwa­la, w wie­lu przy­pad­kach (wśród lżej­szych wa­go­wo pa­cjen­tów), na zre­zy­gno­wa­nie ze skó­rza­ne­go pa­sa sta­no­wią­ce­go ba­zę „pa­ją­ka”, co przy­spie­sza przy­go­to­wa­nie do pra­cy oraz zwal­nia te­ra­peu­tę z obo­wiąz­ku za­ku­pu pa­sa. W trak­cie pra­cy z pa­cjen­tem w UGUL’u me­ta­lo­we oczka rów­nież od­gry­wa­ją waż­ną ro­lę. Dzię­ki pra­wi­dło­we­mu roz­miesz­cze­niu na ele­men­tach ko­stiu­mu, wy­ko­rzy­stu­je się je do tre­nin­gu wzmac­nia­ją­ce­go gru­py mię­śnio­we (z wy­ko­rzy­sta­niem sys­te­mu gum, blocz­ków oraz li­nek z ob­ciąż­ni­ka­mi). Umiej­sco­wie­nie kó­łek po­zwa­la tak­że na pio­ni­za­cję pa­cjen­ta, pra­cę nad po­pra­wą ste­reo­ty­pu cho­du, a tak­że czę­ścio­we lub ca­ło­ścio­we podwie­sza­nie go po­nad po­wierzch­nią le­żan­ki.

W trak­cie pra­cy w ko­stiu­mie Spi­de­rSu­it sto­su­je się stan­dar­do­we na­rzę­dzia w po­sta­ci podwie­szek koń­czyn gór­nych i dol­nych, tu­ło­wia, li­nek i blocz­ków re­ha­bi­li­ta­cyj­nych oraz ob­ciąż­ni­ków 0,5 kg, 0,7 kg, 1,5 kg do­pi­na­nych na rze­py do koń­czyn gór­nych lub dol­nych, w ce­lu zwięk­sze­nia si­ły i ma­sy mię­śnio­wej. Ma­ją one za­sto­so­wa­nie głów­nie w po­cząt­ko­wej fa­zie, każ­de­go dnia za­jęć, prze­pro­wa­dza­nej w UGUL’u.

Wspo­mnia­ny wcze­śniej sys­tem me­ta­lo­wych oczek da­je ogrom­ne moż­li­wo­ści ze wzglę­du na za­sto­so­wa­nie gum o róż­nej si­le sprę­ży­sto­ści mo­że­my utwo­rzyć „pa­ję­czy­nę”, któ­rą do­bie­ra­my in­dy­wi­du­al­nie do po­trzeb i moż­li­wo­ści pa­cjen­ta co da­je moż­li­wość ćwi­czeń w kon­tro­lo­wa­ny spo­sób do­wol­nej gru­pie mię­śni, sty­mu­lo­wać zmysł rów­no­wa­gi czy wy­ko­ny­wać ćwi­cze­nia od bier­nych, aż po opo­ro­we.

Wskazania do rehabilitacji w kostiumie SpiderSuit:

 • Mó­zgo­we Po­ra­że­nie Dzie­cię­ce – pod­sta­wą re­ha­bi­li­ta­cji jest tu­taj min. wy­rów­na­nie na­pię­cia mię­śnio­we­go, na­uka pra­wi­dło­wej po­sta­wy, wzmac­nia­nie si­ły oraz wy­trzy­ma­ło­ści mię­śnio­wej, a tak­że pio­ni­za­cja cho­re­go.
 • Opóź­nie­nia ru­cho­wo – roz­wo­jo­we.
 • Usz­ko­dze­nia mó­zgu (za­pa­le­nia bak­te­ryj­ne, wi­ru­so­we, ura­zy mó­zgo­we).
 • Uda­ry mó­zgu – pod­czas te­ra­pii naj­więk­szy na­cisk sta­wia się na po­pra­wę funk­cji po­ra­żo­nej stro­ny: na­uka pra­wi­dło­we­go ob­cią­ża­nia po­ra­żo­nej koń­czy­ny, re­edu­ka­cja cho­du, wzmac­nia­nie si­ły mię­śnio­wej, po­pra­wa funk­cji rę­ki.
 • Atak­sja – scho­rze­nie głów­nie po­cho­dze­nia móżdż­ko­we­go, któ­re­go ob­ja­wem są za­bu­rze­nia rów­no­wa­gi oraz ma­ła am­pli­tu­da ru­chów za­rów­no za­mie­rzo­nych, jak i nie za­mie­rzo­nych. Ko­stium Spi­de­rSu­it do­sko­na­le wpły­wa na po­pra­wę rów­no­wa­gi i ko­or­dy­na­cji ru­cho­wej wśród sto­su­ją­cych go pa­cjen­tów.
 • Ate­to­za.
 • Spa­stycz­ność, wzmo­żo­ne na­pię­cie mię­śnio­we.
 • Ob­ni­żo­ne na­pię­cie mię­śnio­we.
 • Dy­sto­nia.
 • Ze­spół Dow­na.
 • Prze­pu­kli­na rdze­nio­wo­-o­po­no­wa – za­ję­cia re­ha­bi­li­ta­cyj­ne zbli­żo­ne do tych sto­so­wa­nych w MPDz, dzię­ki cze­mu w trak­cie re­ha­bi­li­ta­cji z po­wo­dze­niem wy­ko­rzy­stać moż­na ko­stium Spi­de­rSu­it.
 • Au­tyzm.
 • Sta­ny po uszko­dze­niu oraz po­ope­ra­cyj­ne na­rzą­du ru­chu (stłu­cze­nia, zła­ma­nia, ogra­ni­cze­nie ru­cho­mo­ści, uszko­dze­nia ob­wo­do­we­go ukła­du ner­wo­we­go, za­ni­ki mię­śnio­we, re­kon­struk­cja wią­za­deł sta­wu ko­la­no­we­go, itp.) – za­sto­so­wa­nie kon­kret­ne­go ele­men­tu ko­stiu­mu przy­spie­szy po­żą­da­ną po­pra­wę funk­cji, wpły­wa­jąc na wzrost si­ły oraz ma­sy mię­śnio­wej.

Przeciwwskazania do użytkowania SpiderSuit:

Bezwzględne:
 • Su­blo­ka­cje sta­wów bio­dro­wych po­wy­żej 35%. W tych przy­pad­kach moż­na sto­so­wać tyl­ko sta­bi­li­za­cję tu­ło­wia.
 • Sko­li­zy po­wy­żej 25–30 (stop­ni) ką­ta Co­ba, ale tyl­ko w przy­pad­kach sko­lioz idio­pa­tycz­nych i struk­tu­ral­nych. Ko­stium moż­na sto­so­wać w sko­lio­zach funk­cjo­nal­nych o ką­cie nie prze­kra­cza­ją­cym 25 stop­ni, po­nie­waż sa­mo za­sto­so­wa­nie kom­bi­ne­zo­nu po­wo­du­je znacz­ne ob­cią­że­nia osio­we na­si­la­ją­ce skrzy­wie­nie bocz­ne krę­go­słu­pa.
 • Utr­wa­lo­ne przy­kur­cze sta­wów bio­dro­wych i koń­czyn dol­nych. Uży­cie kom­bi­ne­zo­nu mo­że po­głę­bić pa­to­lo­gię.
 • Cho­ro­by me­ta­bo­licz­ne, np. ze­spół mi­to­chon­drial­ny.
 • Cho­ro­by po­stę­pu­ją­ce np. dys­tro­fia mię­śnio­wa – za­sto­so­wa­nie ko­stiu­mu Spi­de­rSu­it po­wo­du­je wzrost wy­dat­ku ener­ge­tycz­ne­go u ćwi­czą­cej w nim oso­by. Dy­stro­fia mię­śnio­wa jest cho­ro­bą z re­gu­ły po­stę­pu­ją­cą, któ­ra w kon­se­kwen­cji do­pro­wa­dza do za­ni­ku mię­sni od­de­cho­wych i śmier­ci. Za­sto­so­wa­nie ko­stiu­mu w tym przy­pad­ku mo­gło­by przy­spie­szyć pro­gres scho­rze­nia.
 • Cho­ro­by krę­go­słu­pa zwią­za­ne z dys­lo­ka­cją dys­ku mię­dzy­krę­go­we­go – upię­cie ko­stiu­mu po­wo­du­je na­ło­że­nie na ćwi­czą­ce­go w nim pa­cjen­ta ob­cią­że­nia rzę­du 15–40 kg, co mo­że po­gor­szyć stan cho­re­go.
 • Za­bu­rze­nia wzro­stu kost­nie­nia – ob­cią­że­nia osio­we od­czu­wa­ne przy za­sto­so­wa­niu ko­stiu­mu Spi­de­rSu­it mo­gą po­wo­do­wać znie­kształ­ce­nia ko­ści, a na­wet ich pęk­nię­cia czy zła­ma­nia.
 • Ze­spół No­olan.
  Względne:
 • Cho­ro­by ser­ca.
 • Nie­kon­tro­lo­wa­ne, le­ko­opor­ne for­my epi­lep­sji.
 • Wo­do­gło­wie – ubra­nie i upię­cie ko­stiu­mu po­wo­du­je wzrost ci­śnie­nia o 20%.
 • Cu­krzy­ca.
 • Cho­ro­by ne­rek.
 • Wy­so­kie ci­śnie­nie kr­wi – ubra­nie i upię­cie ko­stiu­mu po­wo­du­je wzrost ci­śnie­nia o 20%.

Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu SpiderSuit:

 • Zew­nętrz­na sta­bi­li­za­cja tu­ło­wia.
 • Nor­ma­li­za­cja to­nu mię­śnio­we­go.
 • Nau­ka i po­pra­wa tech­ni­ki cho­du.
 • Ko­rek­cja po­zy­cji cia­ła.
 • Po­zy­tyw­ny wpływ na układ we­sty­ku­lar­ny.
 • Wspo­ma­ga­nie sła­bych mię­śni.
 • Sty­mu­la­cja sen­so­mo­to­rycz­na.
 • Re­duk­cja odru­chów pa­to­lo­gicz­nych.
 • Dy­na­micz­na ko­rek­cja ner­wo­wo­-mię­śnio­wa.
 • Zwięk­sze­nie si­ły i wy­trzy­ma­ło­ści mię­śnio­wej.
 • Po­pra­wa ba­lan­su i ko­or­dy­na­cji ru­cho­wej.
 • Zwięk­sze­nie uwap­nie­nia ko­ści.
 • Ro­zwój umie­jęt­no­ści ru­cho­wej umoż­li­wia­ją­cych funk­cjo­nal­ną nie­za­leż­ność.
 • Zm­niej­sze­nie ry­zy­ka podwich­nięć w sta­wach bio­dro­wych.
 • Po­lep­sze­nie pro­prio­cep­cji.
 • Sty­mu­la­cja mó­zgu oraz uspraw­nie­nia pra­cy Cen­tral­ne­go Ukła­du Ner­wo­we­go.
 • Po­pra­wa płyn­no­ści mó­wie­nia i wy­mo­wy.
 • Ob­cią­że­nia cia­ła si­ła­mi po­dob­ny­mi do sił gra­wi­ta­cji.
 • Zm­niej­sze­nie nie­kon­tro­lo­wa­nych ru­chów w ate­to­zach i atak­sjach.
 • Wpływ na roz­wój za­rów­no ru­chów glo­bal­nych, jak i pre­cy­zyj­nych.

Informacje pochodzą od firmy Renpol - producenta kombinezonów Spidersuit.