Logopedia


 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • profilaktyka logopedyczna
 • nauka prawidłowego karmienia
 • wczesna stymulacja rozwoju mowy
 • wspomaganie rozwoju mowy w różnych jej opóźnieniach
 • korekcja wad wymowy:
 • sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych (ś, ź, ć, dź ; s, z, c, dz ; sz, ż, cz, dż );
 • rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski r ;
 • wymowa bezdźwięczna
 • elizja lub deformacja głosek tylnojęzykowych (k, g, h)
 • inne odchylenia
 • rehabilitacja logopedyczna osób z rozszczepem podniebienia
 • praca z osobami posiadającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia , dysortografia)
 • ćwiczenia wspomagające dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia jąkania
 • rehabilitacja logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • nauczanie mowy w przypadku jej braku bądź utraty (afazja)
 • stymulacja rozwoju mowy u osób z problemami słuchowymi
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych
 • praca z zaburzeniami mowy u dzieci upośledzonych umysłowo
 • rehabilitacja logopedyczna dzieci z zespołem Downa
 • usługi z zakresu logopedii artystycznej (ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, emisyjne)

 

Logopedia i stymulacja lewo-półkulowa w oparciu o metodę krakowska;

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®.
 • Stymulacja mechanizmów lewo-półkulowych.
 • Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią (SLI).
 • Terapia neurobiologiczna.